MedezeggenschapsraadDe leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

Vanuit de ouders:

Wendy
Jeroen

Vanuit het team:

Anne
Eva
Monique

Lid van de GMR:

Bart (teamlid)
Anne-Marieke (ouder)
 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Op elke school worden beslissingen genomen, die direct te maken hebben met het onderwijs dat daar wordt gegeven. Bij het nemen van deze beslissingen moet rekening worden gehouden met het belang van alle betrokkenen.
Onze school valt onder Stichting Edu-Ley. Het schoolbestuur en de schooldirectie nemen beslissingen niet alleen, maar in overleg. Schoolbestuur en directie voeren overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) en luisteren naar de argumenten die de MR naar voren brengt.
De MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit omdat méér scholen onder hetzelfde bestuur vallen en er dus ook méér medezeggenschapsraden zijn. De GMR behandelt alléén aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle, bij ons bestuur behorende, scholen.

Rol van de MR:
• De MR heeft een informerende rol, dat wil zeggen dat de MR zich op de hoogte dient te stellen van de gang van zaken in en rond school.
• De MR dient deze informatie te verzamelen en te beoordelen.
• De MR zal naar aanleiding van deze gegevens een advies of instemming uitbrengen aan het bevoegd gezag van de school.
• De MR evalueert de voortgang van lopende projecten.

Advies- en instemmingsrecht
De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Volgens de wet kent de MR twee rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR, al dan niet gevraagd, geeft (b.v. vakantieregelingen). Beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, kan het bestuur niet zonder toestemming van de MR nemen. Voor welke beslissingen de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft is vastgelegd in de WMS en in het medezeggenschapsreglement.

Vergaderingen zijn openbaar
Eén van de taken, die de wet aan de MR oplegt, is de openheid aan de school te bevorderen. Daarom zijn de besprekingen van de MR openbaar. Alleen in bepaalde gevallen kan de voorzitter besluiten achter gesloten deuren te vergaderen. Bent u geïnteresseerd? Kom dan eens kijken! Het tijdstip van vergaderingen en de agenda wordt vooraf, via de informatiezuil in de school, bekend gemaakt. Na de vergadering kunt u de notulen hier ook nalezen.
De vergaderdata zijn terug te vinden in de mededelingenbrief.


 
NAAR ONZE CONTACTPAGINA