Leerlingenzorg

 
Het inspectierapport laat in 2014 zien dat de resultaten van de Cito Eindtoets boven de bovengrens liggen die de inspectie hanteert.
 
De afgelopen jaren heeft het team van Kameleon zich gespecialiseerd in HandelingsGericht Werken.  Bij deze manier van werken in de groepen staat de onderwijsbehoefte van het kind centraal, ofwel de leerling staat centraal.
De leerkracht stelt zichzelf steeds de vraag: Hoe leert deze leerling? Sommige leerlingen onthouden de leerstof door plaatjes, foto's en afbeeldingen, anderen onthouden het beter door er een lied over te zingen. Hier heeft het team meer inzicht in gekregen door 'Human Dynamics'. Deze cursus hebben we in 2015 allemaal afgerond.

Door de doelen continu in het oog te houden ontstaat er een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 voor iedere leerling. In het groepsplan wordt een koppeling gemaakt tussen de doelen en leerbehoefte.
Per leerling en per vakgebied / ontwikkelingsgebied wordt de onderwijsbehoefte vermeld. Op deze manier is de individuele aanpak geïntegreerd in de groepsaanpak. Er wordt dan ook bij de instructie rekening gehouden met de verschillen tussen onze leerlingen. Op basis daarvan wordt het plan van aanpak gemaakt in het groepsplan, waarbij de leerkracht nadenkt over de wijze van benadering, instructie, ondersteuning en materialen. Door in de aanpak af te wisselen en dit aan te passen bij die leerbehoefte kunnen we het beste halen uit de leerlingen.
 
De resultaten worden regelmatig geëvalueerd. Op basis van die evaluaties wordt het aanbod weer aangepast.
 
Maar wat als de leerling niet ontwikkelt zoals verwacht? Allereerst worden er gesprekjes gevoerd tussen de leerkracht en de leerling. Hoe voelt hij/zij zich in de groep? Hoe ervaart het kind de leerstof?
Daarnaast overleggen we met ouders en zoeken we samen naar een andere aanpak. De intern begeleider kan de leerkracht daarbij helpen. Indien nodig wordt er hulp gevraagd bij diverse instanties.
 
Op school hebben we een onderwijsassistente in de kleutergroep, zij werkt met kleine groepjes kinderen waardoor we de diepgang en ondersteuning kunnen waarborgen. In de groepen 3 t/m 8 wordt er structurele RT begeleiding ingezet.

Met de komst van het passend onderwijs is elke school verplicht om een ondersteuningsprofiel te hebben. Ons ondersteuningsprofiel wordt gerangschikt onder een smalle ondersteuningsschool met brede aspecten.

Kortom onze leerling, uw kind, staat centraal! Wilt u of onze manier van werken bij u en uw kind aansluit? Kom dan eens langs of maak een afspraak!
Kleurrijke Kwaliteit