Jaarverslag MR 2016-2017
 

In dit verslag wordt vermeld wat de ontwikkelingen in het schooljaar 2016-2017 binnen de MR zijn geweest.

Aan het begin van het schooljaar is Lobke herkozen bij de oudergeleding van de MR. Ellen is gekozen om zitting te nemen van de personeelsgeleding van de MR. Marleen en Thiemo hebben zitting genomen in de GMR.

De school is in december 2016 verhuisd van de tijdelijke locatie st. Jansstraat, weer terug naar de tamboerstraat. Daar is een schoolplein aangelegd met de stichting 'schoolplein 14' van de Johan Cruijff foundation.

Er is een schemaatje opgesteld om de cyclus van in- en uittreders evenredig te houden. Zo voorkomen we dat er 2 ouders en 2 personeelsleden tegelijkertijd aftreden.

Er is een start gemaakt met een inventarisatie om de communicatie naar ouders te digitaliseren. Dit wordt volgend schooljaar vervolgd.

Er is een start gemaakt met het onderzoeken van een geschikte TSO-organisatie om het overblijven op te gaan vangen. Hierover wordt komend schooljaar een besluit genomen.

Het reglement is opnieuw bekeken en in een ander format gezet. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Instemming verleend aan het beleidsplan zelfstandig werken, jaarverslag projectplannen en formatieplan schooljaar 2017-2018.

De zittingstermijn van Thiemo en Simone lopen af. Zij stellen zich niet herkiesbaar. Ook Marleen treedt af als MR-lid en stelt zich niet herkiesbaar.



 
 

 

Kleurrijke Kwaliteit