Huishoudelijk Regelement Oudervereniging Basisschool Kameleon

algemeen
- Het huishoudelijk regelement is samengesteld vanuit de statuten.
- De statuten liggen ter inzage op het secretariaat van de oudervereniging.

werkzaamheden
- 8 x per jaar wordt er door het bestuur vergaderd; Bij deze vergadering is altijd een lid van het schoolteam aanwezig. De vergadering wordt voorbereid door het dagelijks bestuur. 
- Ieder bestuurslid wordt geacht aanwezig te zijn.
- Indien men verhinderd is, dient men zich af te melden bij het secretariaat    
- De bestuursvergaderingen zijn openbaar; leden zijn altijd welkom om een vergadering bij te wonen.

- Elk schooljaar wordt door het team een activiteitenlijst gemaakt. De oudervereniging is nauw betrokken bij het organiseren en uitvoeren van geplande activiteiten. Om de taken goed te kunnen vervullen heeft men een aantal commissies samengesteld. Een lijst van bestaande commissies en een omschrijving van het takenpakket van die commissies is op het secretariaat aanwezig.
  Elke commissie bestaat uit:
       *    een coördinator vanuit het team
       *    een coördinator vanuit het bestuur van de oudervereniging
       *    een of meer andere teamleden
       *    een aantal ouders
(bij aanvang van elk schooljaar worden alle ouders in de gelegenheid gesteld om zich via de groepsleerkracht aan te melden als hulpouder).

Elke commissie is belast met een bepaald takenpakket.
De activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en uiteindelijk geëvalueerd. Verder wordt, daar waar nodig, binnen de school ondersteuning en assistentie verleend.

De coördinator houdt tijdens de bestuursvergaderingen de overige bestuursleden op de hoogte van de activiteiten binnen zijn of haar commissie.

Aan het eind van elk schooljaar wordt een kort verslag van de werkzaamheden gemaakt.  De secretaris voegt de verslagen samen in een jaarverslag, dat aan het begin van het nieuwe schooljaar tijdens de algemene ledenvergadering als agendapunt wordt meegenomen.

Functieomschrijving van bestuursleden

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het dagelijks bestuur bereidt alle bestuursvergaderingen voor.
Verder komt men jaarlijks met een begrotingsvoorstel en een voorstel m.b.t. de hoogte van de ouderbijdrage.

 
De Voorzitter:
 • belegt vergaderingen:
  • dagelijks-bestuursvergaderingen
  • bestuursvergaderingen
  • algemene ledenvergaderingen
 • stelt samen met de secretaris en de penningmeester de agenda op
 • geeft leiding aan de vergaderingen
 • vertegenwoordigt de oudervereniging bij officiële gelegenheden
 • ziet toe op het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement
 • onderhoudt kontakten met de direktie
 • introduceert en informeert nieuwe bestuursleden
 De secretaris:
 • verzorgt in principe alle correspondentie
 • notuleert tijdens de vergaderingen en zorgt dat de notulen tijdig aan alle bestuursleden verstuurd worden
 • zorgt voor tijdige toezending van de agenda aan alle bestuursleden
 • stelt het jaarverslag samen
 • beheert het secretariaat/archief
 De penningmeester:
 • verzorgt de financiële administratie
  • boekt alle financiële transacties
  • archiveert de bewijsstukken
 • bewaakt inkomsten en uitgaven en toetst deze aan de begroting
 • signaleert evt. afwijkingen en bespreekt deze in het (dagelijks)bestuur
 • verzorgt a.h.v. het actuele leerlingenbestand de inning van de ouderbijdrage en stuurt evt.,  in overleg met de directie, rappelbrieven.
 • stelt aan het einde van het schooljaar een financieel overzicht op en maakt de balans op.
 Overige bestuursleden:
 • participeren in overige werkzaamheden
 • nemen deel in activiteitencommissies
 • brengen verslag uit in de bestuursvergaderingen
Stemmen
Als er tijdens een vergadering gestemd moet worden, wordt de volgende regel gehanteerd:
 • Stemmen over personen geschiedt schriftelijk
 • Stemmen over zaken geschiedt mondeling.
Vacatures
Indien er in de oudervereniging een of meer vacatures ontstaan, zullen deze op de volgende manier worden opgevuld.Door middel van een circulaire wordt aan alle ouders een oproep gedaan om zich als bestuurslid kandidaat te stellen.In de uitnodiging voor de algemene ledenveragdering wordt de lijst van kandidaten opgenomen. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de nieuwe bestuursleden benoemd. Wanneer het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures kunnen de kandidaten, indien hiertoe geen bezwaar wordt ingediend, zonder stemming benoemd worden. Als er meer kandidaten dan vacatures zijn, wordt hoofdelijk schriftelijk gestemd. Degene met de meeste stemmen wordt als bestuurslid benoemd. 
Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Kascontrolecommissie
Deze commissie wordt jaarlijks tijdens de eerste algemene ledenvergadering benoemd. De commissie controleert de door de penningmeester beschikbaar gestelde financiële verantwoording. Zij doet verslag van haar bevindingen in de volgende eerste algemene ledenvergadering en formuleert een voorstel dat al dan niet strekt tot decharge van de penningmeester.

Wijzigingen
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement dienen vastgesteld te worden in de algemene ledenvergadering.
Kleurrijke Kwaliteit