Wat doet de Oudervereniging?

De Oudervereniging van basisschool Kameleon
De oudervereniging is een vereniging van ouders met kinderen op onze basisschool. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren en voorbereiden van activiteiten en feesten. Hierbij kunt u onder andere denken aan:het schoolreisje, het Sinterklaasfeest met daarbij een cadeautje, de kerstviering, carnaval, de paasviering, de sporttoernooien, schoolfotoís en de avondvierdaagse.
Verder behartigt de oudervereniging de belangen van de ouders (dat wil zeggen: ouders of verzorgers) in de school. Zij is gesprekspartner voor de schoolleiding en aanspreekpunt voor ouders. De oudervereniging wil een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat in een goed georganiseerde school, waar de kwaliteit van onderwijs en vorming voorop staat.

De Ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, het schoolreisje etc..., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging een bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. De hoogte van deze ouderbijdrage per kind wordt tijdens de ALV vastgesteld. Om u een indicatie te geven: voor de schooljaar 2013-2014 ging het om Ä30,00 per kind. Het bedrag wordt jaarlijks geÔndexeerd en vervolgens afgerond.

Waarom zijn de ouders verenigd in een oudervereniging?
Om duidelijkheid te bieden voor iedere betrokkene hoe de ouders in de school zijn georganiseerd
Om als ouders samen zelf de hoogte van de ouderbijdrage per kind te kunnen bepalen. ( De financiŽle bijdrage van de ouders (in een vereniging 'contributie' genoemd) valt niet onder de wettelijke bepaling inzake de vrijwillige ouderbijdrage. De algemene ledenvergadering bepaalt de hoogte en besteding van zo'n bijdrage.)
Om de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden te beperken
 
De statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de Oudervereniging. Het huishoudelijk reglement kunt u lezen op de website van de school. Zij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40259849
 
Wat betekent het als ik geen lid word?
Voor het basisonderwijs dat aan u kind gegeven wordt, heeft het geen consequenties.
Echter, uw kind kan worden uitgesloten van deelname aan een schoolreisje of andere activiteiten. Uw kind is op die dag wel verplicht om naar school te komen en krijgt dan onderwijs.

Wat gebeurt er als ik het niet kan betalen?
Mocht u in financiŽle nood verkeren, dan kunt u dit aangeven bij de directeur en/of bij de penningmeester. Uw gegevens zullen hier vertrouwelijk worden behandeld en niet bekend worden gemaakt aan derden. Er zal dan naar een oplossing worden gezocht.
 
Hoe werkt de Oudervereniging ?
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit maximaal elf ouders/verzorgers die kenbaar hebben gemaakt in het bestuur zitting te willen nemen. In de praktijk zijn er altijd wel ťťn of twee ouders die als extra 'toehorend' lid meedraaien in het bestuur zonder dat ze stemrecht hebben.
Aanmelding als geÔnteresseerde als lid van de Oudervereniging kan geschieden door middel van het aanmeldingsformulier dat in het begin van het schooljaar wordt meegegeven.
Indien er een vacature ontstaat, ontvangen alle betrokkenen hiervan bericht. Daarnaast wordt dit ook kenbaar gemaakt in onze nieuwsbrief, waarin we mensen dan nogmaals in de gelegenheid stellen om zich aan te melden.
Jaarlijks worden tijdens de Algemene Ledenvergadering bestuursleden gekozen/herkozen.
Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de aanstelling van het Dagelijks Bestuur.
Om haar doelstelling zo goed mogelijk te benaderen, streeft de oudervereniging ernaar om alle ouders/verzorgers uit alle leerjaren in het bestuur vertegenwoordigd te hebben.


Zij vergaderen 8 keer per jaar. Onderwerpen die op de agenda staan, zijn bijvoorbeeld: ideeŽn voor info-avonden voor ouders, bijzondere projecten voor de school, de organisatie van het schoolfeest, de kerstmarkt. Tijdens elke vergadering is er voor elke ouder ruimte om specifieke, onderwijsgebonden zaken aan te kaarten, vragen te stellen, problemen te bespreken, voorstellen te doen. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze te komen bijwonen.
U kunt natuurlijk ook een onderwerp dat u besproken wilt zien of tips, klachten etc. doorgeven aan een van onze bestuursleden, dan zullen ze op onze eerstvolgende vergadering besproken worden.
De oudervereniging heeft in het verleden al een aantal projecten gerealiseerd, zoals:
- de aankoop van speeltoestellen en de aanleg van speelplaats
-  luizencapes voor alle kinderen op school aangeschaft
- de verkeersborden aan de hekken van het  schoolplein
- de verfraaiing van de grote zaal, wat soms als leslokaal wordt gebruikt en dagelijks als overblijflokaal
- een nieuw kleurtje in de hal van de school
- een veiligheidsplan met de aannemers rond de nieuwbouw van de Schakel afgesproken
- de verbouwing van de fietsenstalling 
Wil je als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wens je meer info,
dan kan je terecht bij een van de bestuursleden.
Schroom niet om u op te geven om bij te dragen aan de taken van de oudervereniging. De oudervereniging kan echt niet bestaan uit het bestuur alleen! Ook ķ maakt deel uit van oudervereniging van onze school. 
Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u de verslagen van de vergaderingen lezen  in de gang bij groep 1/2b, het prikbord in de beide bijgebouwen  en het prikbord bij de achterdeur van het hoofdgebouw. U kunt  de notulen ook per email toegestuurd krijgen.
Kleurrijke Kwaliteit